Loabary an-dasy (Communiqué)

LOABARY AN-DASY TSY MANAVAKA
4 FEBROARY 2010
FANDRAVONANA NY FEHIN-KEVITRA

Ireo mpandray anjara dia samy naneho ny fomba fijeriny ny zava-misy
ankehitriny eto amin’ny firenena  ary nandroso soso-kevitra manoloana
izany.
Nanamarika fa :
-              Tokony hampandefitra ny ambom-pony ny Ankolafy rehetra ka hibanjina

ny tombon-tsoa ambonin’ny Firenena
-              Laharam-pahamehana ny famahana ny olana fa tsy ny ady seza
-              Tsy nampiharina ny fifanarahana notapahina sy ny tenierana tany

Maputo sy Addis-Abeba.

-              Tsy mendrika ny Vahoaka Malagasy ny fanasaziana ara-toe-karena

manoloana ny fasahiranana efa mianjady aminy.
Sakana maro samihafa :
-              Ny fandavan’ny Ankolafy iray tsy hanaraka fotsiny izao ny voarakitra
tao amin’ny fifanarahana voasonia,
-              Ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny fitiavam-pahefana misy eo

amin’ny ireo Mpitarika sy Mpanao politika,
-              Ny fidiran’ny hery vahiny eo anivon’ny raharaha politika eto
Madagasikara, ka mety hahatapaka ny fiaraha-miasa,
-              Ny tsy fanajana ny soatoavina maha-malagasy : ny firaisankina, ny

fihavanana, ny fifanajana.


SOSO-KEVITRA AROSO:

-              Fiverenana amin’ny fifampiresahana an-databatra boribory ao
anatin’ny toetra  feno fanetren-tena sy fibanjinana ny tena

tombotsoam-pirenena,
-              Fampiharana ny satan’i MAPUTO sy ny tovana ADDIS-ABEBA, iarahan’ny

Ankolafy rehetra mandray andraikitra,
-              Ny Foloalindahy, manda aron’ny vahoaka fa tsy ho hery famoretana.
Antoka sy miantoka ny fampiharana ny fifanarahana tany MAPUTO sy ADDIS
ABEBA. Ny fijoroan’ny Foloalindahy amin’izany no adidiny sy andraikiny

 

“Ho an’ny Tanindrazana”,
-              Ny Olobe isam-paritra sy ireo Olobe eto amin’ny Firenena no hanampy
amin’ny fanelanelanana ho famahana ny olana sy ho fanantanterahana ny

fifamelan-keloka isan-tsokajiny,
-              Atsangana ny rafitra mpanara-maso manokana sy mahaleotena hanakana

ireo mpitondra tsy hanelingelina sy tsy haneritery ny asan’ny CENI,
-              Saziana izay Ankolafy tsy manaja sy tsy mampihatra ny fifanarahana

tany MAPUTO sy ADDIS-ABEBA, fa tsy ny Malagasy no atao sorona,
-              Aroso ny fifidianana rehefa tafapetraka ny Rafitra sy ny
Andrim-panjakan’ny Tetezamita iraisana,
-              Hajaina ny fahalalahana hiteny, ny haino aman-jerim-panjakana dia

tsy miandany. Rafitra manokana no mitantana azy,
-              Fampanjakana eto amin’ny tany sy ny firenena ny Fihavanana,
Fifandeferana, Fifamelan-keloka,
-              Apetraka ny rafitra mahaleon-tena mandinika manokana ireo maratra,

mitondra voina, sy ireo gadra noho ny antony ara-politika rehetra,

 

 

Source info-madagascarPour être informé des derniers articles, inscrivez vous :