Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
rov@higa

KABARIN'NY PHAT

2 Janvier 2012, 11:16am

Publié par rovahiga

Ry Malagasy namana manerana ny Nosy ,
Afaka ora vitsy dia hivalona ny taona 2011.
• Nisedra olana maro ny isan-tokan-trano tamin’iny taona iny.
• Nandalo fasahiranana ny teo anivon’ny fiaraha-monina.
• Niatrika ady sarotra ny Firenena.
• Nizara ny hevitry ny mpanao politika,
• Sahirana ny fianakaviambe iraisam-pirenena nanelanelana
• Nibahan-toerana ny adilahy politika sy ny ady varotra isan-karazany,
• Nahazo vahana ny mpanao politika.
Fa nangina sy nanindry fo ary nandefitra ny Vahoaka malagasy.
Nitaintaina sy very hevitra ny maro, satria rivotra maloto no niainana sy nampiainan’ny sasany ny Vahoaka Malagasy :
• Rivotra maloton’ny ady seza,
• Setro-dratsin’ny fitiavan-tena,
• Fandrehetana afo etsy sy eroa manginy fotsiny,
Be ny fotoana very tamin’ny fitadiavana vaha-olana. Noho izany, maro no lasa nanana ahiahy. Tao ny velom-panontaniana ny amin’ny ho avin’ny tondro-zotra sy ny ho avin’ny Firenena mihitsy. Ny mpanatsatso sy ny mpamingana rahateo namampy trotraka ary nanao izay ho afany.
Kanefa niara-nitraka ,nitafy herim-po , nisikina herin-tsaina ary niara-niatrika ny lalan-tsarotra isika ka niroso hatrany tamin’ny famahana olana ka tsy maintsy ho tojo fahombiazana.
Ny adidiko dia nitady ny vaha-olana ho famahana ny krizy politika sy nanao ny ezaka rehetra hampahomby ny Tetezamita, na tao aza ireo niezaka nisintona nidina, isaky ny mahavita dingana iray miakatra isika, ry Malagasy Namako.
Na teo aza izany rehetra izany dia niezaka hatrany ny fitondrana tetezamita nanamaivana ny fiainan’ny mponina andavanandro mba tsy hiakaran’ny vidim-piainana, ka nofehezina ny vidin-tsolika tamin’ny fomba rehetra mba ho zakan’ny be sy ny maro ny vidiny , eny hatramin’ny fidiran’ny Fanjakana an-tsehatra tamin’ny alalan’ny “subvention” aza.
Teo ihany koa ny fanafarana sy ny fanaparitahana ny vary mora mba ho zakan’ny fahefaham-bidin’ny rehetra.
Ry MALAGASY NAMANA
Nifantoka tamin’ny tondro-zotra ny taona 2011 manontolo, nahatsapa ihany ny mpanao politika maro tamin’ny farany, fa tsy azo atao takalon’aina ny Vahoaka Malagasy.
Koa dia :
• Vita soaman-tsara ny fanaovan-tsonia,
• Tanteraka ny fampiharana ny tondro-zotra,
• Tafajoro ireo andrim-panjakan’ny Tetezamita,
• Hita taratra ny fankatoavana,
• Ary eo ambonin’ny latabatra amin’izay no tokony ho entina ny dinika rehetra fa tsy eny andalam-be intsony
Koa tokony hifarana hatreo ny disadisa rehetra, fa ny tombon-tso ambony ny firenena no tokony hasandratra hatrany sy hibaiko ny asa rehetra, satria rafitra iombonana no efa iaraha-miasa ankehitriny.
Tompokolaly sy tompokovavy
Nisy ny tsy nanana finoana fa ho ankatoavin’ny vondrona iraisam-pirenena ny tondro-zotra kanefa dia tanteraka soamatsara izany ankehitriny.
Ekena fa nitarazoka tsy nandeha arakin’ny niheverana azy izany ary tsy nahafa-po tanteraka , eny mety nankarary mihitsy aza indraindray.
Fa misy ny fitenenana manao hoe : “izay tongasoa ihany no arabaina”.
Koa miarahaba anao aho androany ry Vahoaka Malagasy, mankasitraka anao satria nivoaka ho Mpandresy ianao, Mpandresy noho ny faharetana sy ny fahendrena anananao ary ny firaisan-kina tandrovanao.
Mafy izay niainantsika izay satria be tokoa ny sakan-dàlana. Saingy tsy nitarain-tana-miepaka isika, tsy nirona tany amin’ny fiantsiana na herisetra samihafa.
Vokany nankasitrahan’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny dingana vita rehetra.
Ary dia mazava ankehitriny ny làlana izorantsika mankany amin’ny fanatanterahana ny fifidianana madio sy mangarahara, ary dia ianao amin’izay ry vahoaka malagasy no hiteny ary hisafidy ny Mpitondran’ny Repoblika faha-efatra najorontsika.
Ry Malagasy namana,
Fantatro sy tsapako fa miandrandra rivo-baovao sy masoandro mibaliaka ianao ! Koa amin’io taona vaovao 2012 io àry, dia ho tohizantsika ireo ezaka efa natomboka, ary ho tanterahintsika ireo fanamby nifanarahana.
Amin’ny fotoana hifampiarahabana amin’ny asaramanitra moa no hanaovantsika jery todika ny taona 2011. Ary amin’izay ihany koa no hanambarana ny fikasàna sy ny fepetra rehetra ho amin’ny taona 2012.
Izany rehetra izany no tanteraka dia noho ny fitahian’Andriamanitra, satria Izy no nitantana ny diantsika tao anatin’ny sarotra. Efa napetraka eo am-pelantanany ny fiainantsika Malagasy manontolo koa matoky isika !
Ry Malagasy namana Mpiray Tanindrazana,
Ankehitriny, amin’izao fotoana itenenako izao, dia mahatsiaro manokana
• ireo fianakaviana rehetra ao anatin’ny tsy fisiana ny tenako,
• miray fo ihany koa amin’ ireo izay namoy havan-tiana,
ho lasan’izay anie ny ratsy rehetra ka ny soa sy ny tsara indray no mba hirotsaka aminareo tsirairay avy amin’io taona vaovao hisandratra io !
Mahatsiaro manokana ihany koa an’ireo tsy salama, ireo kamboty, ireo tsy misy mpiahy, ka mba ho fahasalamana sy fifaliana, ary fiainam-baovao, no hiandry anareo amin’io taona vaovao ho avy io.
Hitsena ny taona vaovao 2012 ao anatin’ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina tanteraka anie ny isam-batan’olona sy ny ankohonana tsirairay avy manerana an’i Madagasikara !
Ho tanteraka anie ny sitrapon’Andriamanitra !
Masina ny tanindrazana !


Misaotra Tompokolahy, Mankasitraka Tompokovavy !

 

(Sans commentaire)

Commenter cet article