Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
rov@higa

HO AN’NY KRISTIANINA SY NY VAHOAKA MALAGASY

7 Juin 2011, 22:24pm

Publié par FFKM

HAFATRA PENTEKOSTA

 

“Aoka ny fihavanana no hifamatoranareo, dia hazoto mitana ny firaisana avy amin’ny Fanahy Masina ianareo” (Efez.4:3)

 

Mamangy sy miarahaba ny Kristianina sy ny vahoaka Malagasy tsy an-kanavaka ny FFKM amin’izao

Pentekosta 2011 izao.

Amin’ny maha-Mpaminany sy Raiamandreny azy, ny FFKM dia miteny amin’ny Kristianina sy ny vahoaka

malagasy mba hampahatsiahy ny sitrapon’Andriamanitra eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina.

Mahatsapa ary ny FFKM fa :

Miha-potika ny fiaraha-monina sy ny toe-karena; mahazo toerana ny fifandrafiana sy ny

fisaratsarahana; manjaka ny tsi-fahamarinana amin’ny endriny samihafa; mitombo ny herisetra sy ny

tsi-fandriampahalemana; tsy misy hasina intsony ny ain’olombelona; miantraika eo amin’ny

fiainanan’ny isan-tokantrano sy ny vahoaka malagasy izany rehetra izany. Mizotra mankamin’ny

fahapotehana ny firenena.

Tsy hajain’ny maro intsony na dia ny didy folon’Andriamanitra aza.

Toa ataon’ny mpanao politika sasany kilalao sy itadiavana tombon-tsoa ny fiainam-pirenena ka ny

vahoaka malagasy no mahita faisana.

Manoloana izany dia manambara amintsika ny FFKM fa:

1. Baikon’ny Tompo ho an’ny olombelona rehetra sady asan’ny Fanahy Masina ny fibebahana (Mk.

1:14-15; Jn. 16:8; Asa 3:19). Aoka ny tsirairay handini-tena ka hijery izay tsy mety nataony sy mbola

ataony eo amin’ny fiainany sy ny fifandraisany amin’ny mpira-belona eo anatrehan’Andriamanitra

ary hamantatra ny helony sy hiala amin’ny fahadisoany. Mahatsara ny fifandraisan’ny mpiara-belona

izany, no dingana mitondra ho amin’ny fifamelan-keloka,

Ny Fiangonana tsirairay ihany koa dia entanina handini-tena sy hibebaka, hiseho ho ohatra sy hitaiza

ny zanany, ho sahy hanitsy sy hiteny ary hitarika azy ireo hatrany ho any amin’ny fiainampibebahana.

Satria izany no lalana hitanay lalana hitanay hitondra antsika hiaina ny fifamelan-keloka

fototry ny fampihavanana.

2. Manamora ny fifamelan-keloka amin’ny samy olona ny fiaikena heloka amin’Andriamanitra (Mat

18:21-35). Mila mahatsiaro ho tompon’andraikitra manoloana ny zava-miseho ny tsirairay. Miantso

fifamelan-keloka eo amin’ny ankohonana, eo amin’ny fiangonana, sy ny fiaraha-monina ary ny

Firenena ny FFKM .

Noho izany

1. Ny FFKM dia manentana sy manainga ny fiangonana hitaiza ny olona rehetra ho amin’ny

fahamarinana , ho fanandratana ny fanahy maha-olona.( (Sal 119: 160) hiverenan’ny fiadanana

indray.

2. Ny FFKM dia hanao ho vaindohan-draharaha ny fanatanterahana ireo voalaza ireo eo anivon’ny

fiangonana sy ny fiaraha-monina

Eto am-pamaranana dia indraminay ny tenin’ny Apostoly Paoly ao amin’ny Rom.12:2 izay mitaona antsika

hihavao saina sy fo tanteraka hahaizantsika mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra eo ambany fitarihan’ny

Fanahy Masina.

Koa “meteza hovan’Andriamanitra isika” . Izany teny izany indrindra no nofidin’ny FFKM ho teny

fanevan’ny Komity Foibe faha-34 sy ny Zaikabe faha-VII izay hatao any Ambositra ny faha 21-25

Novambra 2011 ho avy izao.

Ho Pentekosta mitondra ny rivotry ny fihavaozana ho amin’ny fiadanana ary mandrava ny efitry ny

fisaratsarahana anie ity Pentekosta 2011 ity.

Ny Fanahin’ny Tompo Tsitoha anie hanafy hery sy hanolo-tsaina ary hitarika antsika amin’ny marina rehetra

Natao teto Antananarivo androany faha 12 Jona 2011

Ireo Filoham-piangonana

Atoa Lala Haja RASENDRAHASINA, Pastora Dr RAKOTO Endor Modeste

Mpitandrina (Filohan’ny FJKM) (Filohan’ny FLM)

Mgr Odon Marie Arsene RAZANAKOLONA Mgr RANARIVELO Samoela Jaona

(Filohan’ny EKAR) (Filohan’ny EEM

 

Commenter cet article