Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
rov@higa

FFKM (Communiqué)

12 Mai 2012, 15:58pm

Publié par FFKM

Ho aminareo anie ny Fahasoavan’ny Tompo Jesoa.


Taorian’ny antso maro izay niantefa tamin’ny Fiangonana eo anivon’ny FFKM mba handray andraikitra amin’ny fandaminana ny raharam-pirenana dia nanendry ny Sampan’asa Ekiomenika momba ny Fiainam-Pirenena (SEFIP) izahay Raiamandreninareo mba hihaino ny feo sy ny hetahetan’ireo rehetra manana tolo-kevitra hahafahana mandray fanapahan-kevitra matotra hiainan’ny vahoaka Malagasy rehetra ao anatin’ny fiadanana sy ny fahamarinana ary fihavanana.

Rehefa naravona ny hevitra dia tsapan’ny maro fa miaina ao anatin’ny fahantrana sy ny fijaliana ary ny tsy fandriampahalemana ny ankamaroan’ny Malagasy ankehitriny ary simba ny soatoavina amin’ny fanajana ny raiamandreny. Manoloana ny irak’Andriamanitra izay noraisiny dia mijoro tsy am-pihambahambana hitory ny làlan’ny fahamarinana ka manitsy sy manoro làlana ny zanaky ny fiangonana sy ny zanak’ity firenena malalantsika ity. Arak’izany dia manao izao fanambarana izao ny FFKM:
Lany andro mifanditra sy miaro ny toerany ireo mpanao politika ao anaty sy ivelan’ny andrim-panjakàna. Misy ny alaim-panahy hanao izay hanalavana ny faharetan’ny tetezamita mba hahazoana tombontsoa manokana fa tsy mijery ny tombontsoam-bahoaka. Irinay indrindra anefa ny hitsinjovanareo marina ny vahoaka malagasy rehetra.

Manaitra manokana ny sain’ireo Andrim-panjakan’ny Tetezamita, indrindra ny Filohan’ny Tetezamita, ny praiministra sy ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta, ny Filan-kevitra Ambonin’ny Tetezamita ary ny Kongresin’ny Tetezamita izay eo am-pandinihina ny volavolan-dalàna mikasika ny fampihavanana izahay fa tsy ny fametrahana rafitra ihany no hampisy fitoniana eto amin’ny firenena fa ny fananana toe-po hifampiaiky heloka, hibebaka ary hifamela izay atao ao anatin’ny fanandratana ny fahamarinana ka hitondra ho amin’ny fampihavanana marina.

Mampiraviravy tànana ny vahoaka ny mahita sy mandre ny fifanolanana sy tsy fitovian-kevitra matetika eo amin’ny Filohan’ny Tetezamita sy ny Praiministra ary ireo mpiara-miasa akaiky amin’izy ireo. Tsy mendrika anareo ny mifanilika andraikitra manoloana ny olana ara-piaraha-monina izay mitombo andro aman’alina.

Voahitsakitsaka ny zo fototra mahaolombelona ka tsy afaka manantena ny ho voaaro eny amin’ny fitsarana ny madinika.Tsy voahaja ny fahaleovantenan’ny fitsarana mba hanao ny asany araka ny lalàna, ny rariny sy ny hitsiny. Ny fanirianay dia ny mba hijoro ka tsy hiray tsikombakomba amin’ny tsy mety ianareo tompon’andraikitra mpanantanteraka.

Voatapim-bava na voarahona izay rehetra miteny sy mitsikera ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena. Maro ny haino aman-jery nakatona mandrak’ankehitriny; tsy vitsy ireo nomena fampitandremana satria manohintohina ny fanao ratsin’ireo mihevitra azy ho tsy maty manota ao anatin’ny fitondrana. Noho izany dia mankahery ny vahoaka tsy an-kanavaka ny FFKM amin’izao vanim-potoana sarotra diavin’ny firenena izao mba hanana finoana sy fanantenana an’Andriamanitra ka hahasahy hijoro sy hiteny ireo tompon’andraikitra isan-tokony mba hifampiresahan’izy ireo ny amin’ny famahana ny olana lavareny. Ho anareo mpanao gazety sy mpampita vaovao ary mpanabe kosa dia irinay mba hanatanteraka ny asanareo araka ny tokony ho izy ianareo ka tsy ho lasa fitaovana fampiadiana fa ho andry iray amin’ny fampihavanana.

Mampanahy ny mahita ny fampiasan-kery tafahoatra ataon’ny mpitandro ny filaminana isak’izay misy fanehoan-kevitra ataon’ny olona kanefa ny jiolahy dia efa mahasahy manao ny asa ratsiny amin’ny andro mazava ary mahasahy manambara mialoha ny fihaviany mihitsy aza. Voahitsakitsaka noho ny ataonareo ny tena demokrasia. Koa manainga anareo izahay mba hitandro filaminana am-pahendrena amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fanananany ka ho sahinareo ny hijoro hiaro izay rehetra nifaharahana ho tombontsoan’ny firenena.

Mampahatsiaro ireo rehetra mahasahy mandatsaka aina noho ny resaka vola sy resaka politika ihany koa izahay. Aoka ho tsaroanareo mandrakariva fa an’Andriamanitra ny aina ka tsy misy olombelona afaka manamarina ny famonoany ny ain’ny hafa na dia iray aza. Averinay etoana fa ny fitsimbinana ny aina no anisan’ny fototry ny fihavanana malagasy ka tsy ekenay ary toherinay ny fanararaotam-pahefana sy ny fampiasan-kery tsy amin’antony mazava mba hisian’ny fitoniana.

Miantso ny mpanao politika rehetra koa ny fiangonana mba tsy ho sakana amin’ny famahana ny olana ara-politika na ireo ao anatin’ny fitondram-panjakana, na ireo tsy ao anatiny satria ny vy tsy mikitrana irery.

Maneho ny alahelony amin’ny faharavan’ny soatoavina ara-pivavahana sy ny soatoavina malagasy noho ny fitaomana ny olona hamono eritreritra amin’ny fisotroana zava-pisotro maha-mamo, ny fanararaotana ny fahasahiranan’ny olona ka andrisihina azy hiloka sy hitady harena tampoka amin’ny lalao an-tsapaka ka anadinoana ny fanabeazana azy hanana toe-tsaina mihary sy mijoro amin’ny maha-izy azy ny FFKM.

Miantso manokana anareo vondrona iraisam-pirenena izahay mba hanaovanareo ho laharam-pahamehana ny tombontsoan’ny firenena malagasy amin’ny famahana izao krizy izao.

Tsy mitsahatra mandray andraikitra amin’ny maha-fiangonana mpaminany sy mpitily azy ny FFKM ka hiroso handray andraikitra mivantana amin’ny fikatsahana vahaolana amin’ny krizy izay efa naharitra ela teto Madagasikara ka miantso ny rehetra mba hanoina ny antsony.

Ho aminareo mandrakariva anie ny fiadanana.


Natao teto Antananarivo, anio faha-11 may 2012
Pastora Dr RAKOTO Endor Modeste
Filohan’ny FLM
Ny Mpitandrina RASENDRAHASINA Lala Haja
Filohan’ny FJKM

Commenter cet article

Out Call Service in Delhi 13/12/2014 12:48

make your journey in India

Tour Guide in Pune 13/12/2014 12:43

Thanks for your great comment on this overblog, make lite tour to Pune with us